Kentucky Summer Classic

Kentucky Horse Park Lexington, KY

Tuesday, July 28, 2020 - Sunday, August 02, 2020


Kentucky Summer Classic
651 KENTUCKY SUMMER GRAND PRIX II.2a RESULTS

RESULTS


651
KENTUCKY SUMMER GRAND PRIX II.2a

LOCATION
ROLEX STADIUM
DATE
Saturday, August 01, 2020 - 8:00 AM

PLACED COMPETITORS

 •  
 • 15000
   0    78.05     JO  0    39.97    
 • 11000
   0    78.72     JO  0    40.27    
 • 6500
   0    74.53     JO  0    40.38    
 • 4000
   0    77.65     JO  0    40.47    
 • 3000
   0    78.02     JO  0    41.79    
 • 2500
   0    75.49     JO  0    42.23    
 • 2000
   0    79.09     JO  0    43.1    
 • 1500
   0    78.8     JO  0    43.15    
 • 1500
   0    76.89     JO  9    50.24    
 • 1000
   0    78.03     JO  12    44.62    
 • 1000
   0    76.26    
 • 1000
   1    80.06    
 •  1    80.21    
 •  2    81.19    
 •  3    82.17    
 •  4    75.03    
 •  4    75.87    
 •  4    78.32    
 •  5    80.05    
 •  5    80.09    
 •  5    80.66    
 •  5    80.76    
 •  6    81.26    
 •  8    76.85    
 •  8    77.25    
 •  8    78.75    
 •  8    79.41    
 •  8    79.78    
 •  8    79.91    
 •  9    80.09    
 •  9    80.09    
 •  9    80.11    
 •  9    80.29    
 •  9    80.51    
 •  9    80.61    
 •  9    80.92    
 •  9    84.13    
 •  11    82.03    
 •  11    82.71    
 •  12    79.19    
 •  12    79.53    
 •  12    83.5    
 •  12    83.79    
 •  13    84.39    
 •  15    86.09    
 •  17    84.4    
 •  20    79.64    

OTHER COMPETITORS

 •  
 • . . .
   RT    
 • . . .
   RT    
 • . . .
   RT